ÚVO preukázal porušenie zákona pri príprave priemyselného parku v Nitre, MH Invest znevýhodnilo niekoľkých uchádzačov

Slovensko Správy

30.4.2020 (Webnoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preukázal porušenie zákona pri príprave priemyselného parku v Nitre. Také sú závery kontroly nadlimitnej zákazky s názvom „Príprava strategického parku Nitra“, ktorú spoločnosť MH Invest, s.r.o. zadala ešte v roku 2015 priamym rokovacím konaním.

Poškodila iné firmy

„Úrad na základe dôslednej kontroly skonštatoval, že verejný obstarávateľ použil postup priamym rokovacím konaním neoprávnene, svojím konaním znevýhodnil iných potenciálnych záujemcov, respektíve uchádzačov, ktorí nemali možnosť sa do daného procesu verejného obstarávania zapojiť, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ konštatuje ÚVO.

Svoje zistenia pritom postúpil Protimonopolnému úradu SR, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a o záveroch kontroly informoval aj Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. Zároveň potvrdil, že vstúpil do kontroly zadávania zákaziek, ktoré na túto zákazku nadväzovali.

Malo ísť o mimoriadnu situáciu

ÚVO konštatuje, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje používať priame rokovacie konanie len za splnenia prísnych podmienok, keďže takýto postup má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž, a preto by mal byť využívaný len vo výnimočných prípadoch.

MH Invest, s.r.o. pritom odôvodnila použitie priameho rokovacieho konania mimoriadnou udalosťou.

„Dovoľte mi vysvetliť, že podľa zákona o verejnom obstarávaní sa za mimoriadnu udalosť považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá nebola spôsobená verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemohol verejný obstarávateľ uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Rozsudok v súlade s Európskym súdnym dvorom

V tomto prípade verejný obstarávateľ považoval za mimoriadnu udalosť, možné zmarenie, respektíve neuskutočnenie investičnej príležitosti na území Slovenskej republiky.

ÚVO však aj v súlade s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie preukázal, že to nie je zákonná podmienka pre postup, ktorý obmedzuje hospodársku súťaž, a že verejný obstarávateľ nebol v časovej tiesni, aby takýmto postupom obmedzil hospodársku súťaž.

„Z verejne dostupných informácií, vrátane materiálov prerokovaných vládou, kontrolóri zistili, že Slovenská republika pripravovala priaznivé podmienky pre zrealizovanie predmetnej investície už od mája 2015. Zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená 11. decembra 2015. Znamená to, že verejný obstarávateľ mohol stihnúť pripraviť aj riadnu verejnú súťaž a ukončiť ju v relatívne rovnakom čase, ako to urobil v prípade priameho rokovacieho konania. Potvrdil to aj jeho ďalší postup v zákazkách nadväzujúcich na túto prvú zákazku,“ doplnil predseda úradu.

Do súťaže sa zapojilo 8 subjektov

V rámci svojho postupu si spoločnosť MH Invest sama určila okruh 8 záujemcov, ktorých oslovila a zapojila ich do priebehu priameho rokovacieho konania.

Za kritérium ich úspešnosti zvolila najnižšiu ponúknutú cenu. Výzvu na predloženie ponúk odoslala subjektom opakovane, pričom v druhom prípade výzvu odoslala len 5 záujemcom a spomedzi nich vybrala úspešného uchádzača.

„Zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená so zmluvnou cenou v celkovej maximálnej výške 123 098 661,8 eura bez DPH,“ skonštatoval Hlivák.

MH Invest nesúhlasí s názorom ÚVO

Spoločnosť MH Invest reagovala, že sa nestotožňuje s právnym názorom ÚVO. „Právny názor ÚVO, že spoločnosť nemohla využiť inštitút priameho rokovacieho konania, pretože nekonala z dôvodu mimoriadnej udalosti, a teda nebola v časovej tiesni, považuje MH Invest za neakceptovateľný. Jedna z podmienok investora totiž bola, že Slovensko musí do 15. augusta 2015 preukázať pripravenosť na začatie prác v súvislosti s výstavbou infraštruktúry strategického parku, inak nebude mať automobilka záujem na Slovensku investovať,“ poukazuje spoločnosť.

Argumentáciu ÚVO, pre nemožnosť uplatnenia inštitútu priameho rokovacieho konania v tomto konkrétnom prípade, považuje pritom za absurdnú.

„Vo výsledku by táto argumentácia znamenala, že Slovenská republika by najskôr musela prísť o investora a až následne mohla riešiť následky vlastnej nečinnosti v podobe miliardových škôd pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky, ktoré by vyplynuli zo zmarenia tejto mimoriadnej investičnej príležitosti,“ tvrdí MH Invest.

Údajne postupovali v súlade so zákonom

Podľa názoru spoločnosti postupovala pri zákazke „Príprava strategického parku“ v súlade s platnou legislatívou v danom čase, vo verejnom záujme a na základe osvedčenia Vlády SR.

Pripomína, že samotné rokovacie konanie bolo v danom čase začaté odoslaním oznámenia na ÚVO a úrad neinformoval o žiadnych pochybnostiach a námietkach voči predstavenému postupu.

„Spoločnosť MH Invest, s.r.o. vzhľadom na vyššie uvedené fakty trvá na tom, že konala v jednoznačnom záujme Slovenskej republiky získať strategickú investíciu a pri riešení nevyhnutných procesných postupov postupovala plne v súlade s legislatívou platnou v danom čase. Legitímnosť svojich postupov je preto pripravená obhájiť s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov,“ avizuje spoločnosť.

Na porušenie upozornila aj Nadácia Zastavme korupciu

Na predmetné verejné obstarávania upozornila už dávnejšie na svojom blogu Nadácia Zastavme korupciu. Ide o tri obstarávania, a to „Príprava strategického parku Nitra“, „Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra“ a „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“.

Podľa nadácie súťaž na práce za 500 mil. eur len predstierali a peniaze mali dostať vopred vybrané firmy Strabag, Doprastav a Bonul.

Viac k témam: hospodárska súťaž, MH Invest, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – ÚVO preukázal porušenie zákona pri príprave priemyselného parku v Nitre, MH Invest znevýhodnilo niekoľkých uchádzačov © SITA Všetky práva vyhradené.