Slovensko nestihlo prebrať smernice Európskej únie v termíne, eurokomisia môže začať konanie

Slovensko Správy

15.7.2020 (Webnoviny.sk) – Dokopy 13 európskych smerníc nebolo prebratých do slovenskej legislatívy, pričom lehota na to uplynula 30. júna. Ďalším piatim smerniciam uplynie lehota na konci augusta. Vyplýva to z materiálu podpredsedu vlády SR Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia, ktorý na stredajšom rokovaní vzal kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) na vedomie.

Medzi smernicami, v prípade ktorých stále nedošlo k prebratiu, došlo len k čiastočnému prebratiu, prípadne nedošlo k notifikácii príslušných vnútroštátnych transpozičných opatrení, patrí smernica o kontrole získavania a vlastnenia zbraní alebo o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí.

Tiež napríklad smernica o energetickej hospodárnosti budov či o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.

Členské štáty musia smernice akceptovať

Materiál podpredsedu vlády okrem výpočtu smerníc, ktoré predstavujú aktuálny stav transpozičného deficitu, obsahuje informáciu o potrebných opatreniach na jeho odstránenie. Teda návrh úloh adresovaných ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

„Prípadne orgánov štátnej správy sui generis, ktoré sú zamerané na odstránenie porušenia zmluvných povinností Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti aproximácie práva, súvisiacich predovšetkým s oneskoreným a nenáležitým preberaním smerníc do slovenského právneho poriadku, prípadne s ich notifikáciou,” uvádza sa v dokumente.

Členské štáty Európskej únie (EÚ) sú povinné prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a ostatných právnych aktov inštitúcií Únie. Musia zabezpečiť dosiahnutie výsledku stanoveného smernicou, pričom EÚ ponecháva voľbu foriem a metód na vnútroštátne orgány.

Sankcie viac ako 900-tisíc eur

V materiáli sa ďalej uvádza, že základným predpokladom náležitého prebratia smernice je dosiahnutie úplného súladu vnútroštátneho právneho poriadku s jej cieľom a požiadavkami v stanovenej lehote. Ďalšou požiadavkou je vykonanie jasnej a presnej notifikácie príslušných vnútroštátnych transpozičných opatrení Európskej komisii (EK).

Ak členský štát nesplní požiadavky náležitej transpozície smernice, vystavuje sa tak nebezpečenstvu začatia konania pre nesplnenie zmluvných povinností. Podľa materiálu sa však výnimka zavedená Lisabonskou zmluvou týka iba špecifického nesplnenia povinností, ktorým je neoznámenie (nenotifikácia) opatrenia, ktorým bola príslušná transponovaná smernica prijatá v súlade s legislatívnym postupom.

V tomto prípade zmluva umožňuje Komisii navrhnúť Súdnemu dvoru EÚ uloženie finančných sankcií už v prvej fáze konania. EK žiada vždy podľa oznámenia minimálnu paušálnu pokutu a minimálne denné penále. Minimálna paušálna pokuta v prípade Slovenskej republiky predstavuje 939-tisíc eur a výška denného penále sa môže pohybovať v rozmedzí od 1 132,3 eur do 67 938 eur.

V súčasnosti EK uplatňuje pravidlo, že začne konanie voči členskému štátu hneď po uplynutí termínu pre transpozíciu.

Viac k témam: Lisabonská zmluva, smernice EÚ
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko nestihlo prebrať smernice Európskej únie v termíne, eurokomisia môže začať konanie © SITA Všetky práva vyhradené.