Projekty na pomoc deťom s autizmom a na podporu centier pre deti a rodiny sa môžu do 15. mája uchádzať o finančnú podporu v 2 grantových programoch

Slovensko Správy

17.4.2020 (Webnoviny.sk) – 66 podporených organizácií, 187000 prerozdelených eur a pomoc na celom Slovensku – také sú výsledky grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ od roku 2015. Možnosť požiadať o finančnú podporu z tohto programu majú školy i mimovládne organizácie opäť – až do 15. mája 2020 prijíma Nadácia Volkswagen Slovakia nové žiadosti. Nadácia zároveň súčasne otvára ďalší, úplne nový grantový program, zameraný na pomoc centrám pre deti a rodiny. Vďaka nemu budú môcť zrekonštruovať alebo dovybaviť svoje priestory tak, aby vytvorili nové možnosti na kvalitné a pestré trávenie času.

Aj v čase epidémie nového vírusu Nadácia pokračuje v napĺňaní svojho poslania. Už po šiestykrát otvára grantový program na pomoc deťom a mladým ľuďom s autizmom. V rámci dlhodobej podpory tejto témy poskytuje financie projektom zameraným na  inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy, terapeutické prístupy a integráciu detí s autizmom.

Ďalšou z kľúčových tém Nadácie je podpora detí a mladých ľudí z centier pre deti a rodiny. V rámci nej už niekoľko rokov financuje vodičské kurzy pre mladých dospelých, prispieva na vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich v centrách alebo poskytuje vozidlá na uľahčenie denného režimu centier. Tieto aktivity v súčasnosti dopĺňa novým grantovým programom pod názvom „Aktívny priestor“.

GRANTOVÝ PROGRAM „BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM“

Presné číslo, koľko detí s autizmom žije na Slovensku, neexistuje. Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2012 vychádza, že zo 160 detí má 1 dieťa poruchu autistického spektra. Posledný zverejnený výskum CDC (Centers for Disease Control  and Prevention) z USA ukazuje, že v súčasnosti môže ísť až o 1 z 54 detí. Na Slovensku evidoval Štatistický úrad k 31.12.2019 1,019 milióna detí do 18 rokov. Vychádzajúc z týchto štatistík môžeme odhadovať, že na Slovensku žije 6 až 18 tisíc detí a mladých ľudí s autizmom. Jednou z kľúčových vecí je pritom aj v tomto prípade včasná diagnostika, ktorá pomáha k pozitívnym výsledkom a rozvinutiu potenciálu každého dieťaťa.

Finančnú podporu v uplynulých ročníkoch získali práve aj centrá včasnej diagnostiky s cieľom zvýšiť svoje diagnostické i terapeutické kapacity a zároveň vzdelávať laickú i odbornú verejnosť o prvých znakoch ohrozeného vývinu a poruchy autistického spektra u detí. Spolu s nimi Nadácia podporila i základné a stredné školy a mimovládne organizácie. „Veľký záujem je každoročne o podporu pri zriaďovaní špeciálnej terapeutickej a relaxačnej „snoezelen“ miestnosti, ktorá umožňuje stimuláciu zmyslov detí s autizmom,“ predstavuje možnosti pomoci, o ktorú môžu organizácie žiadať, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia, Ľubomíra Repáňová. „Rovnako sme podporili napríklad pravidelné individuálne terapeutické stretnutia psích asistentov s deťmi s autizmom, ktoré aj vďaka tomu dosahovali posun v oblastiach, vytýčených spoločne s rodičmi a terapeutmi. Netradičným projektom bolo zakúpenie špeciálnej očnej navigácie umožňujúcej človeku s poruchou autistického spektra neverbálne komunikovať s rodinou a okolím.“

Témou tohtoročného grantového programu je Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

O podporu v maximálnej výške 3500 € na jeden projekt sa môžu uchádzať školy, špecializované zariadenia i neziskové organizácie. Grantový program je otvorený od 1. apríla do 15. mája 2020, kedy uchádzači môžu posielať svoje projekty prostredníctvom stránky https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-buducnost-aj-s-autizmom/

Financie môžu žiadať napríklad na:

Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizáciu edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
Zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
Zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.

Na máj 2020 pripravuje Nadácia Volkswagen Slovakia tematickú kampaň „Budúcnosť je pre mňa…“ zameranú práve na život s autizmom.

„AKTÍVNY PRIESTOR – VIAC AKTIVÍT DO CENTIER PRE DETI A RODINY“

Cieľom programu je umožniť centrám pre deti a rodiny pridať „nadstavbu“ k ich bežnému zázemiu. „Uvedomujeme si, ako ťažko tieto zariadenia získavajú prostriedky nad rámec nevyhnutného fungovania – napríklad na vytvorenie alebo upravenie aktuálnych priestorov tak, aby podnecovali kreativitu a umožňovali pestré, plnohodnotné trávenie spoločného i individuálneho voľného času. Chceme preto podporiť práve takéto úpravy, vďaka ktorým vznikne priestor na rôzne terapeutické, voľnočasové i spoločenské aktivity pre deti,“ hovorí Katarína Mariňáková, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Netradičná podmienka účasti

Podmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je jej kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy (videa, obrázka, básničky, príbehu,…) opíšu, na čo by grant využili. „Je pre nás dôležité zapojiť do projektu aj samotné deti a mladých ľudí, preto chceme, aby boli aktívni pri návrhoch týchto úprav, ktoré majú slúžiť predovšetkým im„, dopĺňa Katarína Mariňáková a vysvetľuje tak netradičnú podmienku. Dôležitým faktorom bude preto prvok participácie a priameho zapojenia mladých obyvateľov centier do plánov na ich úpravu.

O podporu v maximálnej výške 5000 € na jeden projekt sa môžu uchádzať centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk.  Grantový program je otvorený od 15. apríla do 15. mája 2020, kedy uchádzači môžu posielať svoje projekty prostredníctvom stránky https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-aktivny-priestor-cpdr/

Financie môžu žiadať napríklad na:

Zriadenie alebo vybavenie športového ihriska, dielne, herne
Rekonštrukciu alebo obnovenie spoločenskej miestnosti
Založenie voľnočasového krúžku a nakúpenie umeleckých pomôcok, hudobných nástrojov,…
Nakúpenie športových potrieb, lyží, bicyklov, kolobežiek,….

Nadácia v čase pandémie

Nadácia Volkswagen Slovakia aj v čase pandémie pokračuje v nezmenenej forme vo všetkých doterajších spôsoboch podpory prostredníctvom grantových programov a projektových aktivít, ku ktorým pridáva ďalšie.

Ako odpoveď na súčasnú situáciu podporila chránené dielne sumou 50000 eur, čím im umožnila preklenúť náročné obdobie, kedy čelili zatvoreniu prevádzok a zároveň im umožnila spustiť výrobu rúšok, ktoré počas apríla a mája zadarmo distribuujú vo svojom okolí – predovšetkým osamelým seniorom, chorým a chudobným. Vďaka iniciatíve „Rúška pomoci“ bude takto vyrobených a distribuovaných viac ako 33 tisíc rúšok.

Informačný servis

Viac k témam: autizmus, Nadácia Volkswagen Slovakia, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Projekty na pomoc deťom s autizmom a na podporu centier pre deti a rodiny sa môžu do 15. mája uchádzať o finančnú podporu v 2 grantových programoch © SITA Všetky práva vyhradené.