Odborný seminár pre pedagógov stredných odborných škôl

Slovensko Správy

11.12.2019 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora stavebných inžinierov  v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravila pre pedagógov stredných odborných  škôl so zameraním na stavebníctvo odborný seminár, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v sídle SKSI. Hlavnou témou seminára boli Inovácie a využitie BIM v stavebníctve a efektívne projektovanie v BIM prostredí,  o ktorých rozprávali Tomáš Funtík z BIM asociácie Slovensko, Kamil Laco zo stavebnej fakulty STU BA a Ján Erdélyi, ktorý rozprával o technológiách zberu údajov a práce s mračnom bodov.

Predseda SKSI Vladimír Benko, predstavil poslanie, činnosť a pôsobenie Slovenskej komory stavebných inžinierov. Vyjadril sa, že je „dôležité v dnešnej dobe vychovávať kvalitných a zodpovedných mladých stavbárov, ktorí budú vedieť využívať moderné technológie už počas štúdia a budú prakticky pripravení pre prax.“ Vyslovil , že „Slovenská komora stavebných inžinierov a jej odborníci chcú byť nápomocní pri vzdelávaní študentov a som rád, že aj pedagógovia aktívne pristupujú k tomuto stretnutiu. Spoločne budeme hľadať  prieniky a podporu hlavne v oblasti digitalizácie stavebníctva.“

V rámci diskusie spoločne prerokovali možnosti spolupráce. Predseda SKSI ponúkol  konkrétne možnosti partnerstiev stredným odborným školám, a to na odborných aktivitách komory, participáciu škôl na projektoch, účasť pedagógov na odborných podujatiach organizovaných regionálnymi kanceláriami komory a zástupcovia škôl sa môžu stať dobrovoľnými členmi SKSI a tým čerpať výhody dobrovoľného členstva.

Prítomní zástupcovia stredných odborných škôl veľmi pozitívne hodnotili toto stretnutie a vítajú praktickú pomoc SKSI vo vzdelávacom procese.

SKSI plánuje organizovať takéto semináre pravidelne aj v roku 2020.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.
SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.
www.sksi.sk

Inzercia

Viac k témam: PR, seminár, SKSI, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zdroj: Webnoviny.sk – Odborný seminár pre pedagógov stredných odborných škôl © SITA Všetky práva vyhradené.