Nový produkt pre exportérov: Úver na podporu udržania prevádzky – COVID úver

Slovensko Správy

27.4.2020 (Webnoviny.sk) – S účinnosťou od 27. apríla 2020 EXIMBANKA SR začína prijímať žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru na podporu preklenutia negatívnych ekonomických dopadov spôsobených výskytom ochorenia COVID-19. Úver sa poskytuje za zvýhodnených podmienok a je určený pre spoločnosti zo segmentu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré v rámci svojej činnosti realizujú exportné aktivity.

Finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže exportér použiť na financovanie prevádzkových nákladov, na financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti  a taktiež na platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver poskytnutý EXIMBANKOU SR a úhrady úrokov z úveru, tzv. bonifikácia úroku. Exportérom sa môže bonifikovať celá úroková sadzba, teda môžu získať bezúročný úver. Bonifikácia úroku je však podmienená udržaním priemernej zamestnanosti na úrovni priemerného stavu zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver, ako aj tým, že klient po uplynutí jedného roku odo dňa čerpania úveru nebude mať záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch. Záruku za úver poskytuje Ministerstvo financií do výšky 80 % zostatku istiny úveru.

O úver môžete požiadať emailom na adrese coviduver@eximbanka.sk. Bližšie informácie ohľadom parametrov tohto úveru nájdete na webovej stránke www.eximbanka.sk v časti Bankové produkty.

EXIMBANKA SR poskytuje tento úver na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v zmysle podmienok SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP.

Informačný servis

Viac k témam: COVID úver, COVID-19, EXIMBANKA SR, PR, úver
Zdroj: Webnoviny.sk – Nový produkt pre exportérov: Úver na podporu udržania prevádzky – COVID úver © SITA Všetky práva vyhradené.