Audítori: Nastal náš čas

Slovensko Správy

27.4.2020 (Webnoviny.sk) – Doba „koronová” opäť otvára otázku o dôležitosti audítorskej profesie pre transparentnosť ekonomiky. Kým sme pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 boli svedkami diskusií o audite ako neprimeranej byrokratickej záťaži podnikateľov, dnes sa ukazuje, že práve audit by mohol zohrať kľúčovú rolu, napríklad pri rozhodovaní o efektívnom nasmerovaní štátnej pomoci firmám.

Ponúkame pomoc štátu

Z pohľadu histórie mali záujem o výsledky finančného auditu užívatelia, ktorí boli ohrození v prípade, ak  by finančné výkazy zobrazovali finančnú situáciu podniku nepresne, nesprávne a nepravdivo. Popri majiteľoch išlo aj o investorov, veriteľov, analytikov, vládne orgány a burzy.

Audit by mal teda slúžiť na overenie, či údaje v účtovnej závierke podniku podávajú verný a pravdivý (poctivý)  obraz predmetu účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky a či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou.

Pravdivé a verné zachytenie hospodárskych procesov  v účtovníctve podniku je základným predpokladom pre to, aby mohli ukazovatele z účtovnej závierky slúžiť ako východisko pre  rozhodovanie v podniku, ale aj mimo neho. Zmyslom auditu účtovnej závierky je preto vyjadriť názor odborníka na vierohodnosť účtovnej závierky, pričom účtovná závierka môže byť ešte len zostavená, alebo už aj zverejnená.

Audítor zisťuje, či údaje v účtovnej závierke podávajú verný obraz o finančnej situácii z pohľadu výsledkov hospodárenia, resp. peňažných tokov. Svoje zistenia porovnáva, či sú v súlade s pravidlami ktoré sú predpísané v účtovných predpisoch alebo s pravidlami v zmysle medzinárodných štandardov.

Vidíme viac ako iní

Audítor pri svojej činnosti zisťuje, či sa nevyskytujú v účtovnej závierke chyby. Uvedené sa úzko spája so záujmami manažéra, nakoľko audítor môže prostredníctvom účtovníctva odhaliť nedostatky, chybne nastavené procesy, ktoré vykonávajú zamestnanci riadení manažérom. Neodhalené chyby môžu mať potenciál negatívne ovplyvňovať celú ekonomiku spoločnosti. Včasným manažérskym zásahom sa však na podnet audítora môže pozitívne ovplyvniť výnosnosť jednotlivých projektov. Pretože chýb môže byť niekoľko (napr. formálne, evidenčné, ale aj organizačné, nesprávne ocenenia majetku a záväzkov a nesprávne postupy účtovania), je potrebné zo strany manažmentu stanoviť priority pre vnútornú kontrolu a nápravu.

Výhodou audítora je to, že má nezaujatý pohľad na chod overovanej spoločnosti. Nemá personálne väzby na jednotlivých zodpovedných pracovníkov, a preto sa dokáže objektívne vyjadriť k zisteným nedostatkom. Audítor má zároveň bohaté skúsenosti z iných auditovaných spoločností, čo znamená, že môže objektívne porovnávať chybovosť určitých procesov v jednotlivých podnikoch.

Výhodou pre manažéra podniku je odborný pohľad zvonku. V rámci podniku sa môže vyskytnúť tzv. „interná slepota“, t. j. napriek dobrému úmyslu zamestnancov sa vyskytujú chyby, ktoré v rámci podniku už nikto nevidí. Niekedy v minulosti sa niečo zaviedlo nesprávne  a odvtedy sa to nesprávne vykonáva stále. Manažér podniku častokrát nie je zdatný v oblasti účtovníctva. Chyby v účtovaní, ktoré vzniknú napr. nesprávnym pochopením právnych predpisov a predpisov vôbec, sa potom prirodzene opakujú a ich vplyv sa môže prejaviť aj po dlhšom čase napr. v dorubení dane alebo pokutách.

Významným faktorom pre manažéra podniku môže byť aj skutočnosť, že nemusí mať obavy, že v účtovníctve sa vyskytujú problematické oblasti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na realizáciu jeho podnikateľských zámerov. Je tiež možné predísť negatívnym vplyvom na potrebu kapitálu spoločnosti. Ak by napr. nesprávnym účtovaním došlo k vyšším preddavkom na dani z príjmov, mohlo by to mať negatívny vplyv na cash-flow spoločnosti.

Manažér podniku si nemusí sám overovať odbornú spôsobilosť audítora. Audítor ako člen SKAU je celoživotne vzdelávaný. Zároveň jeho spis dôkazných  informácií získaných počas auditu je predmetom kontrolnej činnosti SKAU, a to či je spis prehľadný, zrozumiteľný a primerane podrobný, aby poskytoval informácie, potrebné k pochopeniu postupov a záverov auditu.

Čo dokážeme?

Audítor môže významne šetriť čas manažéra, ktorý je obvykle zahltený inými informáciami z oblasti jeho hlavného biznisu. Viaceré postupy audítora sú bežnou súčasťou práce manažéra, a preto môže byť audit vykonaný efektívne, napr.:

fyzická kontrola hmotného majetku (účasť na inventúrach),
kontrola kompletnosti dokladov a záznamov,
kontrola správnosti vykazovaných údajov a informácií v účtovných závierkach a výročných správach,
overovanie dokladov od tretích osôb,
prepočítavanie čiastok vypočítavaných zamestnancami podniku (rezervy),
porovnávanie a analýzy ukazovateľov.

Testy audítora môžu pomôcť získať manažérovi dôkaz, že vnútorný kontrolný systém v podniku pracuje kvalitne, efektívne, účinne a spoľahlivo. Predmetom testov môžu byť napr. kontrola odsúhlasenia aktív s evidenciami, autorizácia a schvaľovanie hospodárskych operácií a pod.

Manažérovi môže významne  pomôcť aj zaslanie listu manažmentu o nedostatkoch zistených pri výkone auditu, ktorý je informáciou, upozornením a mnohokrát aj vysvetlením skutočností, ktoré by mali byť predmetom záujmu vedenia overovanej spoločnosti.

Informačný servis

Viac k témam: audit, PR, SKAU, Slovenská komora audítorov
Zdroj: Webnoviny.sk – Audítori: Nastal náš čas © SITA Všetky práva vyhradené.