Ako hlasovať v parlamentných voľbách? Krúžkujete najviac štyroch kandidátov a pozor aj na prípadnú pokutu

Slovensko Správy

29.2.2020 (Webnoviny.sk) – V parlamentných voľbách si volič vyberie len jeden hlasovací lístok politickej strany, ktorej chce odovzdať svoj hlas. Ostatné nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je povinný odložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na takéto lístky určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Vo voľbách kandiduje 24 politických subjektov. Pôvodne ich bolo 25, ale strana Hlas pravice sa kandidatúry vzdala.

Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Ak má hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym. Hlasovací preukaz mu okrsková komisia následne odoberie. Komisia potom voličovi vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Koľko kandidátov sa krúžkuje

Každý volič musí ísť pred hlasovaním do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková komisia neumožní hlasovať. Dôvodom je, aby sa zabezpečila tajnosť hlasovania.

Ak volič nemôže pre zdravotné postihnutie sám upraviť hlasovací lístok, oznámi to okrskovej volebnej komisii, ktorá mu umožní vziať si so sebou za plentu inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku (fotografie)

Volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Zároveň má možnosť na hlasovacom lístku zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, ktorému dá prednostný hlas.

Zakrúžkovať môže poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu, ale na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. V prípade, že do obálky vloží viac ako jeden hlasovací lístok, jeho voľba je neplatná.

V prípade, že sa volič pri krúžkovaní pomýli, môže požiadať okrskovú komisiu, aby mu vydala nové hlasovacie lístky. Nesprávne upravené lístky vloží volič do osobitnej schránky, ktorá je na to určená.

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Volič o voľbu do prenosnej schránky môže požiadať len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej komisie.

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

Všetky správy
Online (minúta po minúte) z priebehu volieb
Kandidátky a kandidáti
Kompletné výsledky
Zvolení poslanci
Preferenčné hlasy

Viac k témam: Parlamentné voľby do NRSR na Slovensku 2020
Zdroj: Webnoviny.sk – Ako hlasovať v parlamentných voľbách? Krúžkujete najviac štyroch kandidátov a pozor aj na prípadnú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.