Posledné body prvej pomoci pre podnikateľov aj odklad odvodov za apríl, Čaputová podpísala nové zákony

Ekonomika

24.4.2020 (Webnoviny.sk) – Časť zamestnávateľov a povinne sociálne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) nebude musieť v máji za tento mesiac zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne. Pôjde o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nebude vzťahovať. Zamestnávateľ bude naďalej povinný odviesť ho v pôvodnom termíne splatnosti. Uzatvorenie prevádzky zamestnávateľ alebo SZČO preukážu Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením.

Viac o téme: Koronavírus

Vláda bude môcť nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré vymedzení zamestnávatelia a SZČO nebudú povinní zaplatiť sociálne odvody. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky za apríl predloží zamestnávateľ alebo SZČO Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, za ktorý nebude povinnosť zaplatiť poistné.

„Za apríl 2020 ho predloží najneskôr do 11. mája 2020, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Príjmy Sociálnej poisťovne by po odpustení povinnosti zaplatiť odvody za apríl tohto roka pre časť zamestnávateľov a SZČO mali klesnúť o 27,6 milióna eur.

Novela zákona o službách zamestnanosti

„Predpokladá sa, že počet dotknutých bude na úrovni cca 27,4-tisíca zamestnávateľov a cca 21,6-tisíca SZČO. Priemerné nezaplatené poistné u zamestnávateľov sa predpokladá na úrovni cca 863,7 eura a u SZČO na úrovni cca 181,8 eura,“ uvádza sa v doložke vplyvov novely zákona na rozpočet verejnej správy.

Súčasťou schváleného legislatívneho návrhu je aj novela zákona o službách zamestnanosti. Okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest sa rozširuje aj o tých žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne prostredníctvom splátkového kalendára, alebo pre stratu tržieb v marci tohto roka neboli schopní splniť si tieto povinnosti za február tohto roka. Mení sa aj zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení.

„Rovnako ako pri poistnom je potrebné v apríli tohto roka oslobodiť od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa, ktorý povinne platí príspevky za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Prvá pomoc zamestnancom podnikateľom

Prezidentka Čaputová podpísala aj novelu zákona, ktorou sa zavádzajú posledné body sľubované v takzvanej Prvej pomoci zamestnancom a podnikateľom.

Ide o odklad platenia preddavkov na daň z príjmu pre podnikateľov s poklesom príjmu minimálne o 40 %, a tiež umožnenie umorenia daňovej straty z predchádzajúcich rokov. Novela Lex korona vo finančnej oblasti spresňuje už predošlé schválené opatrenia v daňovej a colnej oblasti.

Umožnenie rozšíreného umorovania strát podnikov sa napokon nebude vzťahovať na neuplatnené straty od roku 2014, ale až od roku 2015 do roku 2018, a bude limitované maximálnou sumou 1 milión eur. Toto opatrenie pritom bude mať podľa rezortu financií negatívny dopad na daňové príjmy vyše 42 miliónov eur.

Možnosť neplatenia preddavkov na daň z príjmov si daňovníci, ktorých príjmy v stanovenom období klesnú minimálne o 40 %, budú môcť uplatniť prvýkrát na preddavky splatné v máji 2020.

„Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené, sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vyrovná až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020,“ uviedol rezort financií. Toto opatrenie tak bude mať dopad iba na hotovostnú bázu rozpočtu.

Novelou zákona sa zavádzajú aj zmeny pre prijímateľov dvoch percent z dane, ktorým pre pandémiu posúvajú na neskôr termíny, dokedy musia peniaze z asignácie využiť. Spresňuje sa, že daňová kontrola či daňové konanie, ktoré sa začali počas pandémie, sa prerušia iba na základe žiadosti daňového subjektu.

Daňové kontroly budú prerušené dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly až do skončenia pandémie. Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, v takejto daňovej kontrole sa bude naďalej pokračovať. Rovnaký postup sa uplatní aj v daňovom konaní.

Zmenou tiež prejde správa pohľadávok štátu, pri ktorých za dodržania stanovených podmienok umožní uzatvárať nové dohody o splátkach. Drobné zmeny sa tiež dotknú uplatňovania daňových preplatkov, aby sa zabránilo špekulatívnemu konaniu. Upravuje sa tiež spôsob doručovania rozhodnutí v colnej oblasti.

Ďalším schváleným opatrením je nezverejňovanie daňovníkov, ktorým v období pandémie potenciálne vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH na webe finančnej správy.

Uvedení tam budú, až keď si povinnosti nesplnia ani mesiac po skončení pandémie. Zmeny sa tiež týkajú colných nedoplatkov a preplatkov pri platiteľoch DPH. Zároveň sa v čase pandémie zmierňujú podmienky pri uvádzaní minerálneho oleja s požadovaným obsahom biozložky do voľného obehu.

Plynulé financovanie štátu

Súčasťou novely je aj pozmeňujúci návrh šéfa finančného výboru NR SR Mariána Viskupiča (SaS), podľa ktorého sa emisie štátnych cenných papierov vydané v období pandémie nebudú započítavať do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách.

„Týmto spôsobom sa umožní plynulé financovanie štátu počas celého roka 2020,“ zdôvodnil Viskupič. Pre neplánované väčšie výdavky a menšie príjmy si štát totiž v tomto roku bude musieť požičať cez emisie štátnych cenných papierov výrazne vyššiu sumu ako 5,4 miliardy eur, ktorá je schválená v zákone o štátnom rozpočte na tento rok.

Zvýšenie tejto hodnoty je pritom podľa zákona o štátnom dlhu limitované sumou 6,3 miliardy eur. „Štát pravdepodobne dosiahne hodnotu 6,3 miliardy už v máji,“ uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.

Novela zákona tiež pomôže samosprávam, ktorým umožňuje až do konca roka 2020 použiť príjmy z poplatku za rozvoj aj na úhradu bežných výdavkov. Upravujú sa aj lehoty pri oznamovacích povinnostiach a daňových priznaniach ďalších miestnych daní.

Zmeny v nájomných vzťahoch

Ak budú občania pre koronakrízu meškať s platením nájomného za svoje prenajaté byty alebo podnikatelia za prenajaté nebytové priestory, prenajímatelia im nebudú môcť do konca tohto roka jednostranne ukončiť nájom.

Zmena, ktorú tento týždeň schválil parlament, definitívne platí, novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii totiž v piatok podpísala prezidentka Čaputová.

„Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,“ píše sa v zákone. Tento dôvod však musí byť nájomcom dostatočne osvedčený.

Osobitná ochrana nájomcom

Štát chce týmto spôsobom poskytnúť osobitnú ochranu nájomcom, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu pre omeškanie v určenom období.

Nedochádza však k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani zániku nárokov zo zodpovednosti za omeškanie.

Uvedené riešenie nie je podľa Ministerstva hospodárstva SR konečné. „Týmto krokom sa však vytvoril priestor na hľadanie komplexného riešenia, na ktoré treba viac času. Koalícia sa touto problematikou stále zaoberá a minister hospodárstva Richard Sulík, sa naďalej bude snažiť partnerov presvedčiť o potrebe refundácie nájmov zatvoreným prevádzkam,“ uviedol rezort hospodárstva pre agentúru SITA. Podľa ministra je totiž nevyhnutné prijať riešenie, ktoré pomôže nájomcom, ale neohrozí ani prenajímateľov a majiteľov priestorov.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, prezident Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Posledné body prvej pomoci pre podnikateľov aj odklad odvodov za apríl, Čaputová podpísala nové zákony © SITA Všetky práva vyhradené.