Ministerstvo financií chce zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu

Ekonomika

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy.

Návrhom zákona sa zabezpečí naplnenie cieľov z novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, reagujúc na zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proti-cyklickej rozpočtovej politiky. Koniec pripomienkového konania je 31. augusta.

Navrhuje sa, aby limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy schvaľoval parlament.

V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa navrhuje, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov len v prípade, ak tieto výdavky budú zohľadnené v aktualizácii limitu verejných výdavkov, resp. sa o tieto výdavky zvýši limit verených výdavkov.

Opatrenia bez prekročenia limitov

Ak sa príjmu rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte, navrhuje sa povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov.

Doplní sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov.

Ministerstvo financií upraví pôsobnosť na oznamovanie limitov, ako aj komunikáciu v rámci monitorovania plnenia. Rezort zároveň bude manažovať neprekročenie celkového limitu verejných výdavkov počas roka.

Za týmto účelom ministerstvo financií zabezpečí monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy a na základe analytického posúdenia vyzve subjekty verejnej správy pod celkovým limitom verejných výdavkov na prijatie opatrení na dodržanie limitov.

Cieľom je predĺženie rozpočtového horizontu

Zámerom Ministerstva financií SR po prechodnom období, na ktoré sa bude limit verejných výdavkov určovať, je predĺženie rozpočtového horizontu z troch na štyri rozpočtové roky.

Nevyhnutným predpokladom pre tento krok je zvýšenie kvality trojročného rozpočtu prostredníctvom posilnenia princípu kontinuálneho rozpočtovania a zostavovania rozpočtu verejnej správy vychádzajúceho zo scenárov nezmenených politík.

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj vzhľadom na záväzok Slovenska vo vzťahu k limitu verejných výdavkov obsiahnutý v Pláne obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa limit verejných výdavkov má zohľadňovať už v Programe stability na roky 2022 – 2025, sa účinnosť návrhu zákona navrhuje 1. januára 2022.

Viac k témam: novela zákona, štátny rozpočet
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo financií chce zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.