Elektronické služby katastra nehnuteľností sú príkladom zlého riadenia IT projektu, tvrdia kontrolóri

Ekonomika Informatika

17.12.2019 (Webnoviny.sk) – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) odhalil vážne nedostatky v projekte elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK). Ide o projekt v hodnote vyše 33 miliónov eur na základe zmluvy o dielo z roku 2009.

Ako informoval v utorok na stretnutí s médiami predseda NKÚ Karol Mitrík, vzhľadom na závažné zistenia kontroly zameranej na riadenie projektu odstúpia jej výsledky po oficiálnom ukončení akcie orgánom činným v trestnom konaní.

Kontrolóri zistili v projekte viaceré porušenia finančnej disciplíny, zákona o rozpočtových pravidlách a možné porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Vážne podozrenia

„Dnes (v utorok) mal byť podpísaný záverečný protokol o kontrole, ale boli vznesené námietky, akceptujeme ich, ale na obsahu protokolu aj napriek námietkam sa určite nič nebude meniť. Protokol, keď bude uzavretý a podpísaný, odstúpime orgánom činným v trestnom konaní, pretože sú tam vážne podozrenia,“ povedal Mitrík. Šéf NKÚ je presvedčený, že je potrebné, aby sa výsledkami kontroly príslušné orgány zaoberali.

Elektronické služby katastra nehnuteľností sú podľa NKÚ ukážkovým príkladom zlého riadenia kľúčového IT projektu. Jeden z desiatich finančne najnáročnejších IT projektov na Slovensku nie je doteraz ukončený ani dofinancovaný.

Využitie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu je podľa kontrolórov nehospodárne a neefektívne. Vážne zlyhania v riadení projektu vyústili do jeho sedemročného meškania.

Projekt pritom nemá náhradné riešenie na poskytovanie štátom garantovaných základných služieb obyvateľom. Kontrolóri popri viacnásobnom porušení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku preukázali, že zodpovedné národné inštitúcie poskytovali nepravdivé informácie o realizácii projektu.

Projekt mal päť cieľov

„Projekt bol financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na roky 2007 – 2013. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná medzi Ministerstvom financií SR ako sprostredkovateľským a riadiacim orgánom pre OPIS a prijímateľom Úradom geodézie, kartografie a katastra SR v septembri 2009,“ uviedol Mitrík.

Následne boli podpísané zmluvy s dodávateľmi a poskytovateľmi, suma bola vyčíslená na 34 miliónov eur, zmluvy o dielo s dodávateľom boli zakontrahované vo výške 33 miliónov eur.

„Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie,“ podotkol predseda NKÚ. Projekt mal päť špecifických cieľov – centralizácia informačného systému katastra nehnuteľností, vytvorenie referenčných zdrojov údajov národnej infraštruktúry, sprístupnenie elektronických služieb katastra nehnuteľností a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne účely.

Zámerom projektu bolo aj vytvorenie elektronických služieb registratúrneho strediska ako jednotného a dátového konzistentného zdroja údajov katastra nehnuteľností, ich sprístupnenie a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne služby, ako aj integrácia elektronických služieb nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu. Zavedených malo byť spolu 45 služieb s termínom dodania v roku 2012.

Sankcie za nekvalitu

„Jedno z vážnych kontrolných zistení je to, že v roku 2012, kedy mal byť ukončený tento projekt, bolo z celkovej sumy 33 miliónov eur vyúčtovaných 27 miliónov eur. Projekt nebol ukončený, podľa zistení kontrolórov faktúry neobsahovali prílohy, za čo kataster dodávateľovi platil čiastky,“ priblížil Mitrík.

Kontrolné zistenia podľa neho hovoria o tom, že nebol dodržaný harmonogram projektu v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, míľniky viacnásobne posunuli.

„Kontrolovali sme roky 2009 až 2018, to znamená sedemročné omeškanie hlavných aktivít projektu oproti pôvodne určenému roku 2012. Napriek výraznému omeškaniu prijímateľ mal možnosť dodávateľa sankcionovať až do výšky 1,3 milióna eur, no uplatnil si sankcie za nekvalitu a nedodanie služby len vo výške 300 tisíc eur,“ upozornil Mitrík.

To možno podľa neho klasifikovať ako nehospodárne konanie. Tri hlavné aktivity z piatich nie sú ukončené a nenasadené do prevádzky, pričom k nim nie je preberací protokol. UGKK, ministerstvo financií aj Úrad vlády SR však podľa Mitríka napriek tomu potvrdili ukončenie projektu v záverečnej monitorovacej správe.

„Ministerstvo financií síce konštatuje nedostatky a nedostupnosť služieb v produkčnej prevádzke, ale projekt považuje za ukončený. Dôsledkom je uplatňovanie cez náhradné riešenie, a to poskytovaním služieb cez katastrálny portál,“ dodal Mitrík.

Viac k témam: Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), trestné oznámenie, ÚGKK Úrad geodézie kartografie a katastra SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Elektronické služby katastra nehnuteľností sú príkladom zlého riadenia IT projektu, tvrdia kontrolóri © SITA Všetky práva vyhradené.